അളകനന്ദയായി ഇനി ഞാനില്ല.. ഞെട്ടലോടെ പ്രേക്ഷകർ.പിന്മാറിയതിന്റെ കാരണം തുറന്നു പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മിപ്രിയ

in Special Report

അളകനന്ദയായി ഇനി ഞാനില്ല.. ഞെട്ടലോടെ പ്രേക്ഷകർ.പിന്മാറിയതിന്റെ കാരണം തുറന്നു പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മിപ്രിയ..