നാടിന് നാണക്കേടായി കുഴിമടിയന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടി വരുന്നു.. പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യമോ മഹാ കഷ്ടം,, റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ..

in Special Report

നാടിന് നാണക്കേടായി പകുതിയോളം Physically Unfit, Womenന്റെ കാര്യം മഹാ കഷ്ടം | Inactive Indians | N18V
News18 Kerala viDEO courtesy