ശോഭനയുമായി 1987ൽ നടത്തിയ അഭിമുഖം.. വൈറൽ വീഡിയോ കാണുക..

in Special Report
കടപ്പാട് : avmunniarchives
ശോഭനയുമായി 1987ൽ നടത്തിയ അഭിമുഖം | Old Interview of Shobana | 1987 | AVM Unni Archives.. ശോഭനയുമായി 1987ൽ ഏ.വി.എം ഉണ്ണി ഖത്തറിൽ വെച്ച് നടത്തിയ അഭിമുഖം.

Interview with Shobana by AVM Unni. This Interview was recorded in 1987 from Qatar.