സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന ഒരു അദ്ധ്യാപികയുടെ കൈയ്യിൽ ഉള്ള സാധനം കണ്ടോ

in Special Report

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തോക്കുമായി വന്ന അധ്യാപിക പോലീസ് പിടികൂടി സ്കൂളിലേക്ക് വന്ന ഒരു അധ്യാപികയുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം കണ്ടോ സ്കൂളിലെ

കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപികയാണ് കയ്യിൽ തോക്കും ആയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ആയിട്ട് വന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.