അവന്മാർ വാലും ചുരുട്ടി ഓടി ചെങ്കൽചൂള യിലേക്ക് വാടാ കാണിച്ചു തരാം എന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ. മണിയൻപിള്ള രാജു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

June 1, 2022 admin 0

തൻറെ മേക്കിട്ടു കയറാൻ വരുന്നവരെ ഒരുകാലത്ത് ചെങ്കൽചൂള കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വിരട്ടി ഓടിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് നടൻ മണിയൻ പിള്ള രാജു. ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരെ ചെങ്കൽചൂള യിലേക്ക് വാടാ കാണിച്ചുതരാം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മോളെ […]